spot_img

W Legnicy poszukują ławników. Sprawdź czy możesz nim zostać

Rada Miejska wybierze do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Legnicy na kadencję 2024-2027.

Radni wybiorą

  • 17 ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • 48 ławników do Sądu Rejonowego, w tym 32 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.


Druki zgłoszeń można pobrać w Biurze Obsługi Klienta lub Biurze Rady w Urzędzie Miasta Legnicy oraz na stronie internetowej www.legnica.eu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory ławników. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w Biurze Rady w pok. 223. Termin złożenia dokumentów upływa 30 czerwca 2023 r.

Informacje pod nr tel. 76 72 12 130, 72 12 135, 72 12 132.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • ukończył 30 lat;
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  • nie przekroczył 70 lat;
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Szczegółowe informacje i druki do pobrania tutaj

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie