spot_img

Podatek od nieruchomości w Legnicy bez zmian

Prezydencki wniosek podwyżek podatku od nieruchomości po raz drugi przepadł na sesji. Poparło go 10 radnych, 12 było przeciw. Oznacza to, że w 2023 r. legniczanie zapłacą podatek w tej samej wysokości, co w roku bieżącym (obowiązuję stawki poniżej). 

Podobnie, jak na sesji 28 listopada 2022 r. i tym razem większość radnych nie wyraziła zgody na wzrost tej opłaty. Oznacza to, że deficyt budżetowy w 2023 roku wzrośnie z planowanych 60 mln do 66 mln złotych.

Podwyżki poparli: Krystyna Barcik, Ignacy Bochenek, Wojciech Cichoń, Ewa Czeszejko-Sochacka, Elżbieta Dybek, Marek Filipek, Ryszard Kępa, Grażyna Pichla, Bogumiła Słomczyńska, Piotr Żabicki

Przeciwko głosowali: Arkadiusz Baranowski, Karolina Jaczewska-Szymkowiak, Jolanta Kowalczyk, Aleksandra Krzeszewska, Maciej Kupaj, Łukasz Laszczyński, Andrzej Lorenc, Piotr Niemiec, Jarosław Rabczenko, Zbigniew Rogalski, Joanna Śliwińska-Łokaj, Marta Wisłocka

Nieobecny: Jan Szynalski

Podatek  od nieruchomości w 2023 r.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 oraz poz. 1086), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

spot_img

Przeczytaj także

Nowe na stronie